Termes i condicions d’ús

Aquest és un lloc web que l’Ajuntament de Les Avellanes i Santa Linya posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes de Lleida i de tots els usuaris i usuàries de la xarxa Internet. El seu objectiu és subministrar servei i informació a tots aquests usuaris i usuàries i, així mateix, projectar i donar a conèixer l’entorn de la població i la seva activitat turística.

Propietat intel·lectual

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so, bases de dades, codis font, marques, logotips i qualsevol altre material susceptible de ser protegit per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, són propietat de l’Ajuntament de Les Avellanes i Santa Linya, o dels seus titulars legítims (empresa o organisme vinculat al mateix Ajuntament) o bé de tercers. Tots els drets estan reservats. No està permesa la modificació de la web ni dels seus continguts.

Condicions d’accés

L’accés al web així com l’ús dels serveis que s’hi ofereixen, representa l’acceptació de forma expressa, per part de la persona usuària, de totes les condicions que apareixen publicades en el web. En conseqüència s’aconsella a la persona usuària llegir atentament les condicions d’accés, d’ús i de protecció de dades.

L’accés és gratuït, sens perjudici de les taxes que vagin associades a la realització de determinats tràmits o la sol·licitud de determinats serveis.

L’accés no requereix de cap subscripció o registre previ.

L’Ajuntament de Les Avellanes i Santa Linya no es fa càrrec de les irregularitats en els PC dels usuaris.

Condicions d’ús

L’Ajuntament de Les Avellanes i Santa Linya es reserva el dret a excloure l’usuari que incompleix les condicions generals d’accés i ús del web, sense previ avís a adoptar les mesures que consideri convenients, si escau, per tal de prevenir aquestes activitats i conductes.

Política de cookies

Podeu consultar què es i com funciona la política de cookies seguint aquest enllaç: política de cookies.

Responsabilitats de l’usuari

La persona usuària es compromet a:

  • Realitzar un ús adequat i lícit dels continguts i dels serveis del lloc web.
  • Acceptar la utilització dels serveis en les condicions establertes per l’Ajuntament de Les Avellanes.
  • S’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, il·legals o lesius dels drets i interessos de tercer.
  • S’abstindrà de realitzar activitats dirigides a suplantar qualsevol persona física o jurídica, o dirigides a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema de servidors, xarxes o continguts. Així com, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que pugin estar instal·lats al web.
  • Facilitar les dades que li siguin sol·licitades per a la utilització del servei, les quals hauran de ser exactes.
  • Respondre personalment, si escau, dels danys i perjudicis que pugui ocasionar per l’incompliment de les obligacions abans detallades.

A l’accedir als diferents serveis del lloc web, la persona usuària es compromet a respectar les condicions d’ús establertes en el present document.

Disponibilitat, contingut i ús del servei

L’interès de l’Ajuntament de Les Avellanes i Santa Linya és que aquest lloc web funcioni amb la màxima eficàcia i compleixi la finalitat per a la qual ha estat creat i es manté, posant tots els mitjans raonables per aconseguir-ho, però no es responsabilitza de possibles mal funcionaments i anomalies en el seu funcionament. L’Ajuntament de Les Avellanes i Santa Linya no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del servei i resta exonerat de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que se’n puguin derivar. En aquests casos, i quan sigui possible, advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del servei.

L’Ajuntament de Les Avellanes i Santa Linya es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense cap avís previ, la presentació i la configuració del servei, així com també es guarda el dret a modificar o eliminar alguns serveis i utilitats.
 L’Ajuntament de Les Avellanes i Santa Linya no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d’informacions, errors, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causats per tercers o no imputables a l’Ajuntament de Les Avellanes i Santa Linya.
L’Ajuntament de Les Avellanes i Santa Linya no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d’accés al web, interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient original per un deficient o incorrecte funcionament de la comunicació prestada pels operadors del servei d’accés a Internet.

L’Ajuntament de Les Avellanes i Santa Linya no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguin causar alteracions en els equips d’usuaris, i s’exonera de tota responsabilitat per aquest motiu.

L’Ajuntament de Les Avellanes i Santa Linya no garanteix la utilitat, l’actualitat o la manca d’errors dels continguts facilitats al web, que en tot cas hi són amb caràcter orientatiu i informatiu. La responsabilitat de la utilització dels continguts publicats en el web és de la mateixa persona usuària.

L’Ajuntament de Les Avellanes i Santa Linya no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones físiques o jurídiques i que consti al lloc web o a la que es remeti a partir d’enllaços o altres sistemes.

L’Ajuntament de Les Avellanes i Santa Linya no es fa responsable de l’ús per tercers de la informació continguda, si bé caldrà atenir-se a les advertències que constin per determinats documents i aplicacions.

Protecció de dades

Per poder accedir a alguns dels serveis i tràmits del lloc web, els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per la prestació del servei i/o tràmit sol•licitat, així com per a la gestió, administració, prestació, ampliació, millora i informació dels serveis.

El responsable d’aquest fitxer és l’Ajuntament de Les Avellanes i Santa Linya amb CIF P2504500F i domicili Baixada Esglèsia 3-5, 25612 Les Avellanes i Santa Linya (Lleida).

Aquestes dades s’incorporaran als corresponents fitxer informatitzats de l’Ajuntament de Lleida i seran tractats de conformitat amb la regulació establerta per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, i altres disposicions d’aplicació.

Totes les dades subministrades pels usuaris i usuàries no seran destinades a altres finalitats que les expressades en cada cas, ni tampoc es facilitaran a terceres parts. Únicament seran objecte de cessió, en el seu cas, previ consentiment de l’interessat i d’acord amb el previst en l’esmentada Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal. 
Les persones usuàries podran exercir el dret d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició reconeguts per la normativa de protecció de dades, sol·licitant-ho personalment per telèfon, per correu, per fax o per correu electrònic a l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Les Avellanes i Santa Linya podrà modificar els termes i condicions que apareixen en aquesta pàgina web i, per tant, li aconsellem que els consulti amb una periodicitat raonable per si s’hi produeixen canvis. Totes les modificacions que s’introdueixin entraran en vigència en el mateix moment de la seva publicació en aquest lloc web.
 L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació dels termes i condicions continguts en aquesta pàgina web.

Per a qualsevol aclariment, informació, suggeriment, queixa, etc., podeu utilitzar el formulari de contacte d’aquesta web o adreçar-vos a l’Ajuntament.

Legislació aplicable

Aquestes condicions d’accés i ús al servei es regeixen i s’interpreten d’acord amb les lleis estatals i autonòmiques de Catalunya que els siguin d’aplicació, sent els jutjats de Lleida els únics competents. Tots els usuaris i usuàries accepten el compliment i respecte d’aquesta clàusula.